Pro posouzení, zda jsme schopni zadání řešit, nás prosím kontaktujte.

Již jsme (úspěšně) řešili například:

  • Zjištění zdroje průvanu v bytech i rodinných domech
  • Zjištění zdroje zápachu v bytech i komerčních prostorách
  • Stanovení průvzdušnosti půdního prostoru při přirozeném tlakovém rozdílu – instalace venkovních jednotek klimatizací do tohoto prostoru
  • Ověření tlakových poměrů ve výrobní hale při provozu nuceného větrání
  • Ověření tlakových poměrů ve výrobní hale – blokování rychloběžných vrat vlivem podtlaku – chybně dimenzované odsávání u strojů
  • Stanovení objemového toku netěsnostmi u počítačového sálu při přetlaku 10 Pa – sál s dusíkovou atmosférou, ověření, zda instalované generátory dokáží udržet požadovaný přetlak
  • Ověření stavu otvorových výplní (oken, dveří) – ověření těsnosti funkčních spár a těsnosti připojovacích spár oken v podtlakovém režimu (i v kombinaci s termokamerou – termodiagnostika v podtlakovém režimu) u bytů, rodinných domů i komerčních prostor
  • Zjištění příčiny rosení horní části prosklené stěny RD – k rosení docházelo v exteriéru
  • Ověření stavu a dohledání defektů vzduchotěsnící vrstvy (obvykle parotěsná fólie) u užívaných rodinných domů a bytů – termodiagnostika v podtlakovém režimu – poškození SDK záklopů kondenzátem, otopný systém při mrazech není schopen vytopit podkroví na požadovanou teplotu apod.